Inspiro – středisko volného času Tišnov

Základní informace

Název: Inspiro – středisko volného času Tišnov, p. o.
Sídlo: Riegrova 312, 666 01 Tišnov
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 69652503
Datová schránka: u579rdg

Číslo účtu: 27-1721280297/0100
Zřizovatel: Město Tišnov
Ředitelka školy: Mgr. Ivana Kroutilová
Datum vzniku: 1. 9. 1999

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Petr Šústal, MPA
704 426 282
petr.sustal@seznam.cz

Zaměření činnosti: Inspiro je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Ve své činnosti se řídí Zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon) a Vyhláškou 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Hlavní zásady, kterými se Inspiro ve své činnosti řídí: Činnost Inspira Tišnov je určena pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. Středisko vykonává činnost po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování. Činnost střediska se uskutečňuje ve více oblastech zájmového vzdělávání.

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje zejména těmito formami

  • pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností
  • příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností
  • táborovou činností
  • spontánních činností

Kdo jsme

Inspiro – středisko volného času Tišnov je školské zařízení pro zájmové vzdělávání.

Jeho hlavním cílem je vytvářet a realizovat preventivní a volnočasové vzdělávací programy pro všechny věkové kategorie, rodiny s dětmi a dospělé, především však pro školní děti a mládež.

Prevence proti sociálně patologickým jevům je jedním z nejdůležitějších dlouhodobých cílů organizace a poslání Inspira SVČ. Programy se dělí na pravidelné (zájmové útvary) a nepravidelné (tábory, akce, soutěže). Zvláštním programem je spontánní činnost, je to práce s tzv. neorganizovanou skupinou dětí a mládeže.

DDM Tišnov vznikl v roce 1999, jeho spádová oblast je Tišnov a okolí. SVČ Inspiro  je zařízení „městské”, tzn. zřizovatelem je město Tišnov, tato skutečnost ho odlišuje od většiny podobných zařízení. Kromě úkolů vyplývajících ze školského zákona a z Vyhlášky o zájmovém vzdělávání Inspiro ve své činnosti přímo reaguje na potřeby a požadavky města Tišnova, podílí se na společenském životě, spoluvytváří městské „klima“ a životní styl. Nabízí občanům, a to nejenom dětem a mládeži, aktivity v oblasti jejich volného času, ten je jimi prostřednictvím nabízených programů aktivně prožíván a naplňován.

Tato skutečnosti působí pozitivně na utváření jejich vztahu k místu kde žijí, posilují jejich důvěru a naplňují význam „domov“. V neformálních skupinách založených na podobných zájmech a na společných prožitcích se vytváří a posilují rodinné i sousedské vztahy a vazby.

Aktivní a smysluplný přístup k volnému času je jednou z možností, jak v rámci celospolečenského vývoje bojovat proti nudě, nezájmu, konzumu a stresu, který přináší dnešní způsob života, a který zasahuje a negativně ovlivňuje zejména nejmladší generaci. Cílem zájmového vzdělávání je nejenom naplnění volného času, relaxace a odpočinek, ale zejména získání kompetencí pro život a kultivace celé složky lidského jedince.

Jak to u nás vypadá