Inspiro – středisko volného času Tišnov

Základní informace

Název: Inspiro – středisko volného času Tišnov
Sídlo: Riegrova 312, 666 01 Tišnov
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 69652503

Číslo účtu: 27-1721280297/0100
Zřizovatel: Město Tišnov
Ředitelka školy: Mgr. Ivana Kroutilová
Datum vzniku: 1. 9. 1999

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Petr Šústal, MPA
704 426 282
petr.sustal@seznam.cz

Zaměření činnosti: Inspiro je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Ve své činnosti řídí Zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon) a Vyhláškou 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Hlavní zásady, kterými se Inspiro ve své činnosti řídí: Činnost Inspira Tišnov je určena pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. Středisko vykonává činnost po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování. Činnost střediska se uskutečňuje ve více oblastech zájmového vzdělávání.

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje zejména těmito formami

  • pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností
  • příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností
  • táborovou činností
  • spontánních činností

Kdo jsme

Inspiro – středisko volného času Tišnov je školské zařízení pro zájmové vzdělávání.

Jeho hlavním cílem je vytvářet a realizovat preventivní a volnočasové vzdělávací programy pro všechny věkové kategorie, rodiny s dětmi a dospělé, především však pro školní děti a mládež.

Prevence proti sociálně patologickým jevům je jedním z nejdůležitějších dlouhodobých cílů organizace a poslání Inspira SVČ. Programy se dělí na pravidelné (zájmové útvary) a nepravidelné (tábory, akce, soutěže). Zvláštním programem je spontánní činnost, je to práce s tzv. neorganizovanou skupinou dětí a mládeže.

DDM Tišnov vznikl v roce 1999, jeho spádová oblast je Tišnov a okolí. Počet pravidelných účastníků je přes 500, ročně však na různé akce zavítá asi 4000 návštěvníků. SVČ Inspiro  je zařízení „městské”, tzn. zřizovatelem je město Tišnov, tato skutečnost ho odlišuje od většiny podobných zařízení. Kromě úkolů vyplývajících ze školského zákona a z Vyhlášky o zájmovém vzdělávání Inspiro ve své činnosti přímo reaguje na potřeby a požadavky města Tišnova, podílí se na společenském životě, spoluvytváří městské „klima“ a životní styl. Nabízí občanům, a to nejenom dětem a mládeži, aktivity v oblasti jejich volného času, ten je jimi prostřednictvím nabízených programů aktivně prožíván a naplňován.

Tato skutečnosti působí pozitivně na utváření jejich vztahu k místu kde žijí, posilují jejich důvěru a naplňují význam „domov“. V neformálních skupinách založených na podobných zájmech a na společných prožitcích se vytváří a posilují rodinné i sousedské vztahy a vazby.

Aktivní a smysluplný přístup k volnému času je jednou z možností, jak v rámci celospolečenského vývoje bojovat proti nudě, nezájmu, konzumu a stresu, který přináší dnešní způsob života, a který zasahuje a negativně ovlivňuje zejména nejmladší generaci. Cílem zájmového vzdělávání je nejenom naplnění volného času, relaxace a odpočinek, ale zejména získání kompetencí pro život a kultivace celé složky lidského jedince.

Jak to u nás vypadá